Afvalstoffenheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Ik word/ben in de loop van het jaar opgenomen in een verzorgingshuis. Kom ik in aanmerking voor een vermindering van mijn aanslag afvalstoffenheffing?

U hebt recht op een ontheffing voor de afvalstoffenheffing bij een definitieve opname in een verzorgingshuis (geen ziekenhuis). U kunt binnen zes weken na de opname een verzoek om ontheffing sturen aan:

·         de Inspecteur Belastingen
·         Postbus 796
·         2130 AT Hoofddorp

Stuur bij uw verzoek bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u definitief bent opgenomen in een verzorgingshuis. Als u uitstel van betaling wilt voor de aanslag afvalstoffenheffing dan moet u dit in uw verzoek vermelden. Vermeld daarbij het bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt.

Waarom staat er bij de afvalstoffenheffing 'van 1/1 tot en met 31/12'?

Op het aanslagbiljet staat bij de afvalstoffenheffing aangegeven over welke periode van het jaar u wordt aangeslagen. Meestal is dit het hele jaar. Als u in de loop van het jaar in de gemeente bent komen wonen, dan staat hier een kortere periode.

Ik heb een aanslag afvalstoffenheffing ontvangen met een foutieve grondslag. Wat moet ik nu doen?

U kunt een bezwaar hiertegen indienen. U kunt u digitaal bezwaar indienen of door het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

·         de Inspecteur Belastingen
·         Postbus 796,
·         2130 AT Hoofddorp

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Ik ben na 1 januari in de gemeente komen wonen. Waarom ontvang ik nu een aanslag voor de afvalstoffenheffing?

Omdat u na 1 januari in de gemeente Beverwijk bent komen wonen krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat u in dit belastingjaar binnen de gemeente woont. Op uw aanslagbiljet kunt u zien over welke periode het gaat.

Wat zijn de tarieven voor het huidige belastingjaar?

  • eenpersoons huishouden, € 207,60
  • meerpersoons huishouden, € 310,80

Kan ik in aanmerking komen voor kwijtschelding bij de afvalstoffenheffing?

Kunt u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.